وقتی میمیریم ما را به اسم صدا نمیکنند و درباره ما میگویند: 
جسد کجاست ؟
و بعد از غسل دادن میگویند :
جنازه کجاست ؟
وبعد از خاک سپاری میگویند: 
قبر میت کجاست ؟
همه لقب ها و پست هایی که در دنیا داشتیم بعد از مرگ فراموش میشه
مدیر ، مهندس ، مسؤول ، دکتر، بازرس...
پس فروتن و متواضع باشیم...
نه مغرور و متکبر...
پس به چی مینازید؟؟؟؟؟!!!!!!!
عارفی گفت : آنچه ازسر گذشت ؛
 شد سرگذشت!!!
 حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت!!! 0
تاکه خواستیم یک «دوروزی» فکرکنیم!!!!!!! 
بردرخانه نوشتند؛ درگذشت..‌.