گــاهے 


دستـــــ " مادرت" را ببــــوس


ایـڹ بـوسہ معجزه اے می ڪند


ڪه وصف ناشدنی ست


گاهی همیڹ بوسہ


گره گشایت می شود


شڪ نڪن