باورکنیدهرلحظه گنج بزرگی است! 

گنجتان را آسان از دست ندهید!

زمان به خاطر هیچ کس 

منتظر نمی ماند

فراموش نکنید:

دیروز به تاریخ پیوست

فردا معماست

وامروز هدیه