اگر ندانید که به کجا میروید،


چطور انتظار دارید که به آنجا برسید...؟