در زندگی به هیچ کس اعتماد نکن...آیینه با تمام یک رنگیش،دست چپ و راست رابه تو اشتباه نشان می دهد ....